česky english
VÝROBA A DODÁVKY
ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ

ŽIVOTNOSTNÍ ZKOUŠKY

Pulzační kapalinový testovací systém včetně teplotních komor

Zařízení slouží k vytváření řízeného pulzního přetlaku pracovní kapaliny a to formou cyklicky se opakujících pulzů v přesně definované časové periodě. Pulzy mají časově definovaný tlak a jejich obrazec může být – lichoběžník, pila nebo sinusoida. Řízeným pohybem dochází k definovatelné změně tlaku podle zadávací křivky.Tento princip umožňuje rychlé regulační změny v závislosti na měnících se podmínkách v okruhu. Během tohoto pulzujícího přetlaku je pracovní kapalina ohřívána na definovanou teplotu.

Teplota média a teplota okolí +125°C v závislosti na bodu varu použité pracovní látky.

Průtok média……20 l/min tj. 5 l/min na jednu větev.
Průtok média max.…290 l/min tj. 72 l/min na jednu větev.
Hodnota tlaku 0,1 až 10 Bar …..platí pro dvojitý osazený sekundární válec (plunžr) o průměru 140 mm. Tlaky je možno výměnou sekundárních válců změnit.

page_01_image_0001
page_02_image_0003
page_02_image_0002
page_02_image_0001
page_03_image_0002
page_03_image_0001

 

Zařízení pro testování pulzními tlaky v kapalině

Univerzální zkušební STAND s podpůrnými okruhy pro testování životnosti kapalinových chladičů zkouškami tlakových rázů.

Princip vytváření tlakových rázů je založen na velmi rychlém vpuštění proudu tlakové kapaliny do testovaného vzorku , který je na druhé straně uzavřen oddělovacím ventilem a po dosažení času stanoveného pro délku výdrže na daném tlaku dojde k otevření výstupního ventilu a děj se opakuje v negativním tlakovém smyslu – testovaný vzorek je vyprazdňován.

Na rozdíl od hydraulického vytváření pulzu (pomocí pístu a plunžru) zde není možnost online řízení náběžných/sestupných hran a jejich geometrie.

Maximální rozsah teplot kapaliny................……+40 až +140 °C, závisí na použité látce
Maximální povolený prac. Tlak…………………5 Bar
Minimální povolený prac. Tlak…………………0,1 Bar (v dolní úvrati pulzu)
Přesnost regulace teploty kapaliny………………+/-0,5 st.C (po ustálení)
Maximální rozsah teplot v komoře………………+35 až +150 °C
Přesnost regulace teploty v komoře………………+/-0,5 st.C (po ustálení)
Maximální frekvence cyklování…………………1,25 Hz
Minimální frekvence cyklování………………….0,2 – 0,3 Hz, nutný minimální průtok pro regulaci teploty a nedestruktivní chod čerpadla

page_04_image_0001

 

Zařízení pro testování pulzací horkým vzduchem (CAC, WCAC Pressure cycles)

Zařízení slouží k životnostnímu testovaní vzduchových výměníků (intercooler) tlakovými cykly při zadané teplotě procházejícího vzduchu a teplotě v okolí testovaných výměníků.

Řídí se délka vpuštění a vypuštění tlakového vzduchu do vzorku tzn. tlakového pulzu a to časově (frekvence a délka výdrže/poklesu), dále částečně tvar náběžných a sestupných hran. Základní tvar pulzu je sinusová pila, s prodlužujícím se časem a strmou náběžnou hranou se blíží trapezoidu.

Maximální teplota vstupního vzduchu 235°C+/-5°C
Průměrná teplota vstupního vzduchu 180°C+/-2°C
Maximální vstupní tlak 5.5bar+/-0.1
Průměrný vstupní tlak 2bar+/-0.1
Min. tlak 0+0.2bar
Maximální frekvence pulzu 1Hz+/-0.02
Průměrná frekvence pulzu 0.33Hz+/-0.02
teplota okolí max. 150°C+/-1°C
Teplota okolí průměr 50°C+/-1°C
Max. počet pulzů 9 999 99

page_05_image_0001
page_05_image_0002

 

Zařízení pro testování výměníků střídavou teplotou (CAC, WCAC Thermal cycles) 

Zařízení slouží k cyklickému a proporcionálnímu řízení střídavého toku tlakového vzduchu do vzorků (automobilový mezichladič vzduchu). Do vzorku vstupuje po určitou předem nastavený interval teplý vzduch o regulované teplotě a průtoku a do druhého vzorku studený vzduch o regulované teplotě a průtoku. Tyto průtoky se cyklicky opakují.

Maximální teplota vstupního vzduchu, horká strana 235°C+/-5°C
Průměrná teplota vstupního vzduchu, horká strana 180°C+/-5°C
Minimální teplota vstupního vzduchu 30°C +/-5°C
Maximální vstupní tlak 3.5bar+/-0.05
Průměrný vstupní tlak 1,5bar/+0.08/-00.2
frekvence cyklů 4-40/ hod max.
teplota okolí 25 až 150°C +/-5°C
Max počet pulzů 9 999
Průtok horkého vzduchu max. 500 +/-20kg/hod
Průtok studeného vzduchu max. 500 +/-10kg/hod
Doba přepínání ventilu 2-30sec

page_06_image_0001
page_06_image_0002

 

Zařízení pro simulaci vnitřní koroze (eroze)

Zařízení je navrženo a vyrobeno tak ,aby se na něm mohlo provádět životnostní zkoušky výměníků při zadaných hodnotách průtoku a teploty. Nastavitelná hodnota průtoku kapaliny max. 4 x 105 l / min při nastavitelné teplotě kapaliny do + 107°C.

page_07_image_0001
page_07_image_0002

 

Zkušební zařízení pro test teplotními cykly

Zařízení je vyprojektováno a vyrobeno tak ,aby se na něm mohly provádět zkoušky teplotními cykly (šoky). Přes testovaný vzorek střídavě proudí kapalina horká a studená .Nastavitelná hodnota průtoku kapaliny do 34 l / min při cyklování kapalinou o teplotě -20 a + 109°C.

page_08_image_0001
page_08_image_0002
page_08_image_0003

 

Zařízení pro tlakové zkoušky

Zkušební zařízení pro zkoušky přetlakovými a podtlakovými pulzy a statickým tlakem.

Zařízení je vyprojektováno a vyrobeno tak ,aby se na něm mohly provádět zkouškypodtlakovými a přetlakovými pulzy. Nastavitelná hodnota podtlaku –30 až –97kPa. Nastavitelná hodnota přetlaku 240kPa.

page_09_image_0001


© 2015 RAIV s.r.o. | tel/fax: +420 485 101 794 | e-mail: info@raiv.cz